Aerátory OTTERBINE ® a péče o vodní nádrže

Aerátory OTTERBINE ® a péče o vodní nádrže

Moderní technika zvyšuje kvalitu zavlažování na golfových hřištích

V posledních letech se stále větší počet golfových hřišť rozhodl umístit do vodních nádrží a jezírek aerátory s povrchovým rozstřikem. Důvodů, proč golfové kluby investují do aerátorů je několik. Prvním – i když ne nejdůležitějším – je jistě efektní vzhled rozstřikované vody. Zejména s nočním osvětlením je iluze fontány dokonalá a často doplňuje architekturu klubovny. Hlavním důvodem při rozhodování o zakoupení aerátorů je však jejich ohromný přínos ke kvalitě vody v jezeře či nádrži. Aerátory jsou totiž primárně vyvinuty pro přivádění dostatečného množství vzdušného kyslíku do nádrže a pro zajištění kvalitní vertikální cirkulace vody v nádrži.  Oba vlivy napomáhají významně ovlivňovat ekologickou rovnováhu nádrže, která se odráží v kvalitě vody v nádrži.

Firma Rain Bird® ve spolupráci s firmou Otterbine® nabízí komplexní řadu aerátorů vhodných pro nejrůznější aplikace, od nejmenších typů pro malá a velmi mělká jezírka až po vysoce výkonné modely, vhodné pro velké nádrže. Komplexní řešení péče o nádrže pak významně pomáhá udržovat dobrou kvalitu vody v nádržích a přispívají k vyšší efektivitě při využívání zavlažovacího systému na golfových hřištích.

Špatná kvalita vody v nádrži a její dopad na zavlažování golfového hřiště.

Pokud dojde k narušení ekologické rovnováhy v nádrži či jezírku, pak jsou negativní důsledky velice brzy zcela jasně viditelné:

 • Rychlé bujení řas a vodního květu
 • Nárůst výskytu agresivních plevelů
 • Nepříjemný zápach
 • Ohrožení života ve vodní nádrži

Pokud je vodní nádrž využívána zároveň jako zdroj vody pro zavlažovací systém golfového hřiště lze očekávat dvě skupiny problémů. V první řadě problémy technického rázu, které negativně ovlivňují provoz zavlažovacího systému a pak také problémy více-méně estetické, kdy dochází k prudkému poklesu kvality travnatých ploch na hřišti. Jde zejména o tyto skupiny problémů:

 • Zanesené filty, postřikovače, ventily a čerpadla
 • Narušené nebo zničené travnaté plochy
 • Omezení akumulačního prostoru nádrže
 • Zápach, úhyn ryb a šíření hmyzu ve vodních nádržích
 • Zhoršení vzhledu nádrží a jejich okolí

Liknavost při péči o vodní plochy a o udržení kvality vody v nádržích má za důsledek následně výrazné zvýšení nákladů při snaze o obnovení ekologické rovnováhy. Pokud je vodní nádrž využívána k zavlažování golfového hřiště, je nárůst nákladů ještě výraznější a naléhavější.

Zanesená čerpadla. Nárůst kalů a nadměrné vytváření sedimentů významně ztěžuje popř. zcela vylučuje provoz zavlažovacího systému. Čištění sacích košů, čerpacích jímek případně vlastních čerpadel je velmi zdlouhavé, vždy nákladné a ne ve všech případech vede k úspěchu. Zavlažovací systém je třeba odstavit na relativně dlouhou dobu – často i několik dní. Protože k těmto odstávkám systému dochází většinou v horkých letních měsících je zde velké nebezpečí, že dojde k nadměrnému vyschnutí travnatých ploch zejména na greenech a odpalištích, dochází ke zhoršení herních podmínek golfistů. To vše negativně ovlivňuje ekonomiku klubu a projeví se neočekávanými finančními ztrátami.

Kaly a sedimenty ucpávající elektroventily a postřikovače. Usazování kalů a sedimentů má velmi často za důsledek nespolehlivé uzavírání elektroventilů, postřikovače se nevypínají a dochází k silnému podmáčení travnatých ploch a splachování písku v bunkrech. Ucpané postřikovače naopak způsobí, že některé plochy nejsou zavlaženy vůbec a ve vysokých teplotách rychle vysychají. Oba extrémy vedou často k poškozením trávníků, která je nutno nákladně opravovat. A opět – kromě finančních nákladů – dochází k omezení hratelnosti hřiště a vyvolává u golfistů nespokojenost, které se může projevit dalšími finančními ztrátami. Koho by potěšilo upozornění „Půda v opravě !“ na každé jamce ? Kolik golfistů půjde příště hrát na jiné hřiště? To jsou jistě naléhavé otázky, které je třeba si položit ještě dříve, než tato kritická situace nastane právě na Vašem hřišti.

Vrstvy plsti a řas v kořenové zóně trávníků. Pokud jsou v závlahové vodě přítomny sedimenty obsahující těžké kovy, anaerobní bakterie a jen zčásti rozložené organické živiny, je velice pravděpodobné, že dojde brzy k vytvoření vrstvy plsti resp. řas v kořenové zóně. Tato vrstva výrazně sníží propustnost travnatých ploch a omezí jejich schopnost příjímat kyslík a živiny. To bude vyžadovat daleko častější a intenzivnější aerofikaci a pískování. V extrémním případě – platí to zejména na greenech – pak bude nutné provést kompletní rekonstrukci greenu, což je, jak jistě všichni potvrdí, velmi nákladná operace a výrazným dopadem na hratelnost hřiště se všemi negativními dopady zmíněných v předchozích kapitolách.

Omezení akumulačního prostoru nádrže. Rychlost usazování sedimentu resp. kalu probíhá rychlostí 2 až 12 cm za rok. Při průměrné hodnotě 8 cm za rok přijde vodní nádrž o průměrné výměře 2000 m2 o akumulační prostor přibližně 150 m3. Představte si tyto hodnoty v horizontu 10,20 nebo 50 let a dojdete jistě v překvapivým objemům.

Ztráta akumulační schopnosti, obzvláště během horkých letních měsíců — nebo v obdobích sucha — může mít vážný dopad na množství vody, které je k dispozici pro zavlažování golfového hřiště. A pokud si do kalkulace zahrnete náklady na vyčištění vodní nádrže – jistě je zde důvod se vážně zamyslet, jak s výše uvedenými problémy účinně bojovat.

…a závěrem

Nyní je pravděpodobně každému zřejmé, že vodní nádrže na golfovém hřišti nejsou pouze oblíbeným herním prvkem a zásobárnou vody pro náš zavlažovací systém. Je jasné, že pozornost, kterou nádržím budeme věnovat, nás ochrání před neočekávanými náklady. S čistou vodou budeme mít na hřišti daleko více spokojených golfistů, méně bzučícího hmyzu a nepříjemného zápachů i starostí.

Místo vynakládání peněz na řešení problémů s nádržemi nabízíme mnohem levnější a účinnější řešení. Instalaci aerátorů

Rain Bird od firmy OTTERBINE.
Profesionální aerátory OTTERBINE… nejen krásné fontány

Aerátory OTTERBINE jsou velice efektivním řešením pro udržování optimálního režimu vodních nádrží s hloubkou do 5 metrů. Díky silnému přísunu rozpuštěného kyslíku a výrazné podpoře vertikální cirkulace výrazně omezují teplotní stratifikaci nádrží (vytváření vrstev). Tím významně přispívají k udržování vysoké kvality vody v nádrži. A jako bonus – efekt fontány, kterým oživí a zatraktivní vodní nádrž a její bezprostřední okolí. A pokud vysoko vystřikující proud vody nezapadá do estetického ladění hřiště firma OTTERBINE nabízí podvodní aerátory, které charakter nádrže nenaruší a přitom se postarají o účinné provzdušování a cirkulaci.

Přednosti technologicky vyspělých aerátorů OTTERBINE

Aerátory OTTERBINE dodávané firmou Rain Bird ®  přispívají ke zvyšování kvality vody v nádržích golfových hřišť. Při vývoji a výrobě aerátorů OTTERBINE je totiž kladen důraz na tři nejdůležitější faktory:

 • Kyslík — provzdušování vody podporuje aerobní rozkládání  a eliminaci dusíkatých sloučenin (živiny pocházející z hnojiv a organických zbytků) přiváděním kyslíku, které podstatně snižuje nebezpečí vytváření a usazování sedimentů a kalů
 • Živiny — potenciálně škodlivé živiny jsou udržovány v ekologické rovnováze prostřednictvím okysličování a omezováním tvorby teplotních vrstev v nádrži
 • Teplota — promíchávání teplejší povrchové vody s chladnější vodou spodních vrstev s rozpuštěným kyslíkem narušuje vytváření teplotních vrstev nádrže, a tak ještě více podporuje udržování ekologické rovnováhy přiváděním kysličníku uhličitého do spodních vrstev vody.

Přísun vzdušného kyslíku do nádrže aerátory OTTERBINE účinně eliminuje anaerobní pochody, při kterých dochází k odumírání a rozkládání řas. To dramaticky snižuje nebezpečí nepříjemných zápachů. Okysličování rovněž snižuje přítomnost železa v závlahové vodě, která často způsobuje výskyt rezavých skvrn na komunikacích, budovách, ale i na stromech nebo keřích. Správně navržené aerátory (závisí na tvaru a velikosti nádrže i na dalších faktorech) sníží koncentraci železa až na méně než 0.1 mg/l.  Zkušenosti z jednoho golfového areálu potvrzují, že dva aerátory při souběžném provozu snížily koncentraci železa o více než 15 mg/l.

Aerátory OTTERBINE jsou ve mnoha případech optimálním řešením a pozitiva, která přinášejí výrazně kontrastují s problémy způsobených opomíjením údržby a péče o vodní nádrže. A náklady spojené s odstraňováním popsaných obtíží a problémů budou jen zlomkem nákladů spojených s instalací a provozem aerátorů OTTERBINE.

Mnoho zajímavých detailů a podrobných technických specifikací lze získat také na www.otterbine.com popř. kontaktovat naši firmu. Zde také získáte úplné informace o sortimentu dostupnému v Evropě a rovněž rady ohledně výběru typů a jejich výkonu, tak aby odpovídaly Vašim konkrétním podmínkám.